ค้นหาข้อมูล  
  เรื่อง     
  วันที่ประกาศ    ถึง วันที่  
  ประเภท
 

ที่ เรื่อง วันที่ประกาศ ประเภท link
 1   ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลข่อยสู่ง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธ.ค. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  คลิกเพื่อเปิดไฟล์
 2   ซื้อวัสดุพลุแสงสีโครงการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  คลิกเพื่อเปิดไฟล์
 3   ซื้อวัสดุพลุแสงสีโครงการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  คลิกเพื่อเปิดไฟล์
 4   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนายอนันต์ ศรีเกตุ ถึงบ้านนายโสภณ ศรีพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  คลิกเพื่อเปิดไฟล์
 5   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนายอนันต์ ศรีเกตุ ถึงบ้านนายโสภณ ศรีพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  คลิกเพื่อเปิดไฟล์
 6   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนายอนันต์ ศรีเกตุ ถึงบ้านนายโสภณ ศรีพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  คลิกเพื่อเปิดไฟล์
 7   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนายอนันต์ ศรีเกตุ ถึงบ้านนายโสภณ ศรีพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  คลิกเพื่อเปิดไฟล์
 8   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1, 3, 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  คลิกเพื่อเปิดไฟล์
 9   ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธ์ุธัญญาหารและสายน้ำ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พ.ย. 2565  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  คลิกเพื่อเปิดไฟล์
 10   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1, 3, 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  คลิกเพื่อเปิดไฟล์
   
จำนวน ทั้งหมด 200  รายการ  
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20 Next »